1ος Διαγωνισμός Συγγραφής Θεατρικού Κειμένου για παιδιά, νέους και ενήλικες

Διαγωνισμός Συγγραφής Θεατρικού Κειμένου

για παιδιά, νέους και ενήλικες

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Δες το έργο σου να ανεβαίνει…
στην σκηνή του θεάτρου!

Το ‘τέχνης παίδευσις’ Θεατρικό Εργαστήριο Καρδίτσας, θέλοντας να συμβάλει στην ανάπτυξη της σύγχρονης νεοελληνικής δραματουργίας και στην ανάδειξη νέων θεατρικών συγγραφέων, προκηρύσσει διαγωνισμό για τη συγγραφή πρωτότυπου θεατρικού κειμένου, με ελεύθερο θέμα υπό την αιγίδα: Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, Δήμο Καρδίτσας, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Καρδίτσας και Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Ν. Καρδίτσας.

OΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

 1. Ο διαγωνισμός αφορά τέσσερεις κατηγορίες: 1) μαθητές της Δ’, Ε’ & ΣΤ’ τάξης Δημοτικού, 2) μαθητές Γυμνασίου 3) μαθητές Γενικού και Εσπερινού  Λυκείου, καθώς και Λυκείου Επαγγελματικής-Τεχνικής Εκπαίδευσης και 4) ενήλικες.
 2. Οι συμμετοχές των κατηγοριών 1, 2 και 3 (παιδιά και νέοι έως 17 ετών) αφορούν αποκλειστικά τον Νομό Καρδίτσας ενώ οι συμμετοχές στην κατηγορία των ενηλίκων αφορούν ολόκληρη την χώρα.
 3. Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετάσχει με μία μόνο ιστορία και θα φέρει την ευθύνη της υπογραφής του και κάθε άλλη ευθύνη σχετικά με την πατρότητα και την πρωτοτυπία του κειμένου.
 4. Το θέμα του θεατρικού έργου είναι ελεύθερο.
 5. Δεκτά θα γίνονται μόνον ανέκδοτα θεατρικά κείμενα, που δεν έχουν παρουσιαστεί από σκηνής και δεν έχουν γνωστοποιηθεί στο κοινό με οποιονδήποτε τρόπο ολόκληρα ή αποσπάσματά τους. Τα υποβαλλόμενα κείμενα πρέπει να παραμείνουν ανέκδοτα, μέχρι την ημέρα της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Σε αντίθετη περίπτωση, ο συγγραφέας παύει να θεωρείται υποψήφιος.
 6. Τα έργα θα πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά στη διεύθυνση: ‘τέχνης παίδευσις’ Θεατρικό Εργαστήριο Καρδίτσας, Ταλιαδούρου 2, 43100 Καρδίτσα με την ένδειξη: Για τον διαγωνισμό θεατρικού έργου

Στις μεμονωμένες περιπτώσεις που ενδέχεται να παραληφθούν φάκελοι «με το χέρι» αντί να αποστέλλονται με το ταχυδρομείο, τότε οι φάκελοι θα πρέπει να υπογράφονται από δύο διαφορετικά άτομα του ‘τέχνης παίδευσις’ Θ.Ε.Κ. και να σφραγίζονται με την ημερομηνία παραλαβής, ούτως ώστε να διαβεβαιώνεται επίσημα η εμπρόθεσμη παραλαβή τους.  Σε αντίθετη περίπτωση, οι φάκελοι δεν θα γίνονται αποδεκτοί.

 1. Τελευταία ημερομηνία αποστολής των συμμετοχών ορίζεται η 31.1.2014. Κάθε εκπρόθεσμη συμμετοχή θεωρείται άκυρη. Η ταχυδρομική σφραγίδα που αναγράφεται στο φάκελο, αποτελεί επίσημη ένδειξη της ημερομηνίας αποστολής.
 2. Συνημμένα πρέπει να υπάρχουν δύο ξεχωριστά αρχεία:

7.1. το κείμενο του έργου δακτυλογραφημένο (σε γραμματοσειρά Times New

Roman, με μέγεθος γραμμάτων 14 στιγμές και διάστημα γραμμών 1,5 ) σε

πέντε (5) αντίτυπα.

Στην πρώτη σελίδα κάθε αντιτύπου, θα πρέπει να αναγράφονται ο τίτλος του

έργου, καθώς και το ψευδώνυμο του συγγραφέα και σε καμία περίπτωση το

πραγματικό του όνομα.

                7.2. φάκελος ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟΣ μέσα στον οποίο θα βρίσκεται το

πραγματικό όνομα, η ηλικία και τα λοιπά στοιχεία του διαγωνιζομένου

(διεύθυνση, τηλέφωνο, email), ενώ εξωτερικά αυτού θα αναγράφεται

απαραίτητα το ψευδώνυμο, Ο κλειστός αυτός φάκελος θα αποσφραγιστεί

μετά την αξιολόγηση-κρίση. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται το απόρρητο

και το αδιάβλητο του διαγωνισμού.

 1. Το ‘τέχνης παίδευσις’ Θ.Ε.Κ δεν φέρει καμία ευθύνη για τη μη έγκαιρη παραλαβή των φακέλων.
 2. Έργα στα οποία δεν διασφαλίζεται η ανωνυμία του διαγωνιζόμενου θα αποκλείονται εξ αρχής.
 3. Τα αντίγραφα δεν επιστρέφονται.
 4. Τα έργα θα αξιολογηθούν από πενταμελή Κριτική Επιτροπή, τα μέλη της οποίας θα ορισθούν από την Καλλιτεχνική Διεύθυνση του ‘τέχνης παίδευσις’ Θ.Ε.Κ. Η Επιτροπή δεν υποχρεούται να δημοσιεύσει κείμενο αξιολόγησης για κάθε υποβληθέν έργο, ενώ οι συμμετέχοντες αποδέχονται ανεπιφύλακτα την κρίση της Επιτροπής.
 5. Το ‘τέχνης παίδευσις’ Θ.Ε.Κ δεσμεύεται να ανακοινώσει τα αποτελέσματα των διαγωνισμών μέσα στον Μάρτιο 2014.
 6. Τα θεατρικά κείμενα που θα αποσπάσουν, από την επιτροπή, το 1ο βραβείο ανά κατηγορία θα παρουσιαστούν ως θεατρική παράσταση από το ‘τέχνης παίδευσις’ Θ.Ε.Κ. (αν συμφωνεί ο συγγραφέας)
 7. Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις ημερομηνίες ή να ματαιώσει τον διαγωνισμό.
 8. Οποιαδήποτε συμμετοχή δεν συμφωνεί με όλους ανεξαιρέτως τους όρους του διαγωνισμού θα αποκλείεται αυτόματα από αυτόν, ως άκυρη, χωρίς ειδοποίηση του διαγωνιζόμενου.
 9. Η Επιτροπή μπορεί, κατά την κρίση της, να μην επιλέξει κανένα κείμενο, ως άξιο παρουσίασης ή να απονείμει έπαινο, χωρίς να υπάρχει η υποχρέωση θεατρικής παρουσίασης του έργου.
 10. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του  συνόλου των παραπάνω όρων.

Στα  3 πρώτα βραβεία ανά κατηγορία θα δοθούν αναμνηστικά του διαγωνισμού καθώς και τα εξής συμβολικά έπαθλα:

 • Μαθητές Δ’, Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού:

1ο Βραβείο: Θεατρικά έργα, υποτροφία στο παιδικό τμήμα του ‘τέχνης παίδευσις’ Θ.Ε.Κ. για την θεατρική περίοδο 2014-15

2ο Βραβείο: Θεατρικά έργα, πίνακας ζωγραφικής φιλοτεχνημένος από την καρδιτσιώτισσα ζωγράφο Κατερίνα Κανελλάκου

3ο Βραβείο: Θεατρικά έργα

 

 • Μαθητές Γυμνασίου:

1ο Βραβείο: Θεατρικά έργα, υποτροφία στο συμπόσιο τέχνης ‘δρυάδες 2014’ που διοργανώνει το ‘τέχνης παίδευσις’ Θ.Ε.Κ. στην λίμνη Πλαστήρα (δωρεάν δίδακτρα)

2ο Βραβείο: Θεατρικά έργα, πίνακας ζωγραφικής φιλοτεχνημένος από την καρδιτσιώτισσα ζωγράφο Κατερίνα Κανελλάκου

3ο Βραβείο: Θεατρικά έργα

 

 • Μαθητές Λυκείου:

1ο Βραβείο: Θεατρικά έργα, υποτροφία στο συμπόσιο τέχνης ‘δρυάδες 2014’ που διοργανώνει το ‘τέχνης παίδευσις’ Θ.Ε.Κ. στην λίμνη Πλαστήρα (δωρεάν δίδακτρα)

2ο Βραβείο: Θεατρικά έργα, πίνακας ζωγραφικής φιλοτεχνημένος από την καρδιτσιώτισσα ζωγράφο Κατερίνα Κανελλάκου

3ο Βραβείο: Θεατρικά έργα

 

 • Ενήλικες:

1ο Βραβείο: Θεατρικά έργα, υποτροφία στο συμπόσιο τέχνης ‘δρυάδες 2014’ που διοργανώνει το ‘τέχνης παίδευσις’ Θ.Ε.Κ. στην λίμνη Πλαστήρα (δωρεάν δίδακτρα)

2ο Βραβείο: Θεατρικά έργα, πίνακας ζωγραφικής φιλοτεχνημένος από την καρδιτσιώτισσα ζωγράφο Κατερίνα Κανελλάκου

3ο Βραβείο: Θεατρικά έργα

 

Χορηγοί: Βιβλιοπωλείο ΠΑΙΔΕΙΑ, Βιβλιοπωλείο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, Βιβλιοπωλείο ΣΤΑΘΗΣ, Κατερίνα Κανελλάκου, Μαριάνθη Νασιοπούλου, Βασίλης Στάθης

Χορηγός επικοινωνίας: Ράδιο Παλμός Καρδίτσας

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο ‘τέχνης παίδευσις’ Θ.Ε.Κ. στο Εμπορικό Κέντρο Καρδίτσας, Ταλιαδούρου 2, 6ος όροφος από Κυριακή έως Παρασκευή 6.00 -10.00 μ.μ., στα τηλέφωνα 2441023025, 6984036309 (whats up) , στο E-mail: [email protected]  και Facebook:  https://www.facebook.com/karditsatheatro

 

 

Comments are closed.